Brenno


W Brennie jest 04:09:19
Emila, Neleny, Romy

Zdjęcie: UWAGA!

UWAGA!

KONKURS FOTOGRAFICZNY dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych „NASZE BRENNO”
KONKURS FOTOGRAFICZNY
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
„NASZE BRENNO”


CEL KONKURSU
• Zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe i kulturowe oraz piękno przyrody i architektury naszego Brenna

WARUNKI UCZESTNICTWA
• W konkursie może wziąć udział każdy.
• Można nadesłać maksymalnie pięć prac wykonanych w dowolnej technice fotograficznej.
• Format prac nie może być mniejszy niż 15 x 21 cm.
• Każdą pracę należy opatrzyć na odwrocie tytułem i godłem autora.
• Do prac dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem autora zdjęć. W kopercie podać imię i nazwisko oraz adres autora i spis fotografii.
• Prace winny być oprawione w taki sposób aby nadawały się do ekspozycji (np. naklejone na karton – brystol).

OCENA
• Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja.
• Przedmiotem oceny będą wartości artystyczne prac.
• Prace niezgodne z wymogami regulaminu nie będą dopuszczone do konkursu.

NAGRODY
• I miejsce aparat fotograficzny
• II miejsce przenośna pamięć – Pendrive
• III miejsce futerał na płyty

TERMINY
• Prace na konkurs należy składać lub nadesłać do 31. X. 2011 r.
Na adres
               Sołtys
               Józef Pukacki
               Brenno
               ul. Leszczyńska 21
               64-150 Wijewo

• Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi na spotkaniu uczestników konkursu z organizatorami.
• O terminie spotkania uczestnicy zostaną poinformowani na stronie www.brenno-tojestto.pl oraz plakatach.

UWAGI KOŃCOWE
• Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania nadesłanych prac na wiejskich stronach internetowych oraz na wystawie pokonkursowej i w prasie lub wydawnictwie.
• Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE MIESZKAŃCÓW i TURYSTÓW.


Sołtys, Rada Sołecka
oraz
Radni z Brenna


aktualizowano 2011-06-18 13:18:16 / AnitaSolarczyk


Brenno