Brenno


W Brennie jest 17:21:52
Donaty, Olechny, Kajetana

Zdjęcie: Historia Kółka Włościanek i Koła Gospodyń Wiejskich w Brennie

Historia Kółka Włościanek i Koła Gospodyń Wiejskich w Brennie

Geneza powstania Kółka Włościanek i Koła Gospodyń Wiejskich w Brennie
Brenno ma swoją bogatą historię Kółek Rolniczo – Włościańskich. Podobnie jak w innych miejscowościach Wielkopolski na początku XX wieku zawiązały się tutaj: Kółko Rolnicze (1904 r.) jako organ nadrzędny i Kółko Włościanek 1924 r.
Pierwszą prezeską była Bronisława Wencel, następnie Jagwiga Poloch, a w ostatnich latach przed II wojną światową Helena Foltyn. Zawierucha wojenna, wywłaszczenia sprawiły, że niewiele zachowało się dokumentów z tego okresu. Jednak z ocalałego sprawozdania wynika, że Kółko Włościanek w Brennie liczyło 50-60 członkiń.
Organizacja ta podejmowała pracę oświatowo-gospodarczą wśród swoich członkiń, uwzględniając potrzeby gospodyń wiejskich. Wygłoszono referaty na temat ogrodnictwa, hodowli, gospodarstwa domowego, higieny osobistej, religii, pedagogiki, spraw społecznych i organizacyjnych. Odbywały się kursy gospodarstwa domowego (pranie i prasowanie bielizny) nauka gotowania i pieczenia, żywienia i hodowli inwentarza, ogrodnictwa i robót ręcznych.
W roku 1939 wybuchła II wojna światowa i zniszczyła ambitne plany breńskich włościanek.
Po wojnie w latach 1947-48 próbowano utworzyć Kółko Włościanek podtrzymując tradycje z okresu międzywojennego. Przewodniczącą została Blandyna Miś. Koło nie było liczne i bez pomocy ówczesnych władz i braku politycznego klimatu rozpadło się.
Lata sześćdziesiąte XX w. to czas sprzyjający powstawaniu organizacji kobiecych. W Brennie reaktywowano Kółko Rolnicze, które historycznie wspierało organizację gospodyń wiejskich.
Koło Gospodyń Wiejskich w Brennie powstało 17 marca 1964 r. po zezwoleniu wydanym przez Gromadzką Radę Narodową w Brennie, za sprawą zabiegów pani Ireny Michalewicz z Brenna – Pola. Właśnie 17 marca – 50 lat temu odbyło się pierwsze organizacyjne zebranie przy udziale 25 kobiet, na którym wybrano zarząd w składzie:
Irena Michalewicz – przewodnicząca
Zofia Malcher – zastępca przewodniczącej
Helena Dekiert – sekretarz, Irena Sobolewska – skarbnik.
Ze sprawozdań dowiadujemy się, że „pierwsze kroki” organizacji nie były łatwe. Z czasem jednak zaczęła zawiązywać się współpraca pomiędzy Kołem Gospodyń Wiejskich, a innymi organizacjami w środowisku wiejskim.
Działalność Koła Gospodyń Wiejskich zgodnie z ówczesnymi hasłami władz krajowych zmierzała ku polepszeniu warunków pracy i bytu kobiety wiejskiej. Zaczęto organizować różnego rodzaju kursy, pokazy. Część tych kursów prowadzona była przez Pelagię Piter, w mieszkaniu członkini Heleny Józefowskiej lub pani Damskiej. W trosce o podniesienie wyników produkcyjnych na wsi zachęcano do uczestnictwa w wykładach z hodowli bekonów, szkoleniach z zakresu pielęgnacji krowy wysokocielnej i wychowu cieląt, opłacalności chowu trzody, prawidłowej uprawy i nawożenia roślin.
Popularną formą były konkursy: na najpiękniejszy ogródek kwiatowy lub warzywny, higienizacja obór i udoju mleka. Koło Gospodyń Wiejskich w Brennie przystąpiło do konkursów powiatowych i wojewódzkich – „Wzorowa wieś”, „Więcej mleka wysokiej jakości”, „Nowoczesna odchowalnia piskląt”. Dzięki tej działalności wiele ogródków przydomowych i zagród stało się ozdobą wsi.
Członkinie uczestniczyły w szkoleniach na temat prawa w życiu kobiety, pogadankach z ginekologiem oraz z zakresu higieny i oświaty sanitarnej.
W 1966 roku wystawiono sztukę pt. „Zakochana Majstrowa” w reżyserii p.Kazimierza Wolniczaka i Piotra Dekierta. Koło organizowało wycieczki krajoznawcze kilkudniowe i jednodniowe. Jednak te drugie cieszyły się większym powodzeniem.
Koło ufundowało książeczkę oszczędnościową sierocie Marii Biedrzyńskiej ze sporym wkładem pieniężnym, które wręczono jej w Dniu Dziecka kiedy skończyła 18 lat.
Z myślą o łatwiejszym i wygodniejszym życiu kobiety wiejskiej w 1979 r. powstał Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni, którym kierowała Jadwiga Ślebioda. Można było skorzystać z magla, usług krawieckich i dziewiarskich oraz wypożyczyć naczynia kuchenne. Od początku kobiety walczyły o poprawę sytuacji dziecka wiejskiego, o jego bezpieczeństwo podczas prac polowych, szczególnie żniw czy wykopek. Wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci przyczyniły się do budowy placu zabaw dla dzieci i zorganizowaniu dziecińca w okresie letnim.
Matki chętnie posyłały swoje pociechy na tego rodzaju zajęcia, tym bardziej, że nie było w Brennie przedszkola i często mawiały: „dzieci nieobjęte opieką przedszkolną są zakompleksione”.
W dniu 10 lutego 1987 r. na Walnym Zebraniu odbyły się wybory. Pani Irena Michalewicz zrezygnowała z funkcji, którą pełniła 23 lata i została wybrana Honorową Przewodniczącą. Nową przewodniczącą została Bronisława Furmańczak, zastępcą Janina Furmańczak, sekretarzem Aleksandra Zapłata, skarbnikiem Kazimiera Spławska. Na członkinie zarządu wybrano Urszulę Pempera, Genowefę Miś, Bronisławę Wolniczak W skład komisji rewizyjnej weszły: Stefania Poloch-Kręc – przewodnicząca, Michalewicz Krystyna i Wolniczak Wiktoria. Pani Bronisława Furmańczak – obecnie Konstańczak przewodniczyła Naszemu Kołu do 2002 r. – 15 lat.
W 2002 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano na przewodniczącą Marię Rąk, która tę funkcję pełni do dziś. Jej zastępczynią jest Urszula Rimke, sekretarzem Jolanta Grandke a skarbnikiem Anna Zając. Członkinie Zarządu to: Irena Utracik, Bożena Kubicka, Bogumiła Schmidt, Maria Kurpisz. Komisja rewizyjna: Sławomira Miś – przewodnicząca, Renata Wojciech i Maria Kowal.
Dzień dzisiejszy Koła, to dalsza kontynuacja podjętych wcześniej działań oraz praca na rzecz społeczności lokalnej. Dalsze kultywowanie dorobku swoich matek i babć.
Przeprowadzamy różnego rodzaju pokazy, spotkania, prelekcje. Organizujemy Dzień Kobiet, Dzień Matki, Podkoziołek, zabawy taneczne, a wypracowany dochód przeznaczamy na zakup zastawy stołowej i urządzeń usprawniających pracę w kuchni. Wspomagamy finansowo wiele przedsięwzięć. Z powodzeniem reprezentujemy gminę i naszą wieś na różnego rodzaju imprezach, uczestniczymy w świętach kościelnych i patriotycznych. Podtrzymywanie tej tradycji przez nasze koło jest dobrą lekcją patriotyzmu i wzorem dla coraz młodszych członkiń naszego koła.
Koło nasze skupia kobiety z inicjatywą, chcące coś zrobić dla dobra społeczności wiejskiej.
Cieszymy się, że spotkania nasze są nie tylko odskocznią od dnia codziennego i pracy w gospodarstwie, ale wnoszą coś nowego w nasze, nie zawsze łatwe życie.
Jesteśmy otwarte na współpracę z organizacjami działającymi w naszej wsi: Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Ochotniczą Strażą Pożarną, Radą Sołecką, Radami Rodziców Szkół i Przedszkola, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wymieniamy doświadczenia i umiejętności z innymi kołami z terenu gminy i nie tylko. Bo w naszych rękach leży promowanie kultury ludowej i tradycji, by zostawić trwały ślad w życiu naszej Małej Ojczyzny oraz uczyć i wychowywać młode pokolenie.

Opracowanie: Maria Rąkaktualizowano 2014-03-25 15:40:27 / AnitaSolarczyk


Brenno